Получение гражданства по браку - ст. 13, п. 1 ЗБГ

получение гражданства по происхождению, по натурализации, подтверждение болгарского происхождения
Ответить
Евгения
Сообщения: 3412
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 21:25

Получение гражданства по браку - ст. 13, п. 1 ЗБГ

Сообщение Евгения » 01 авг 2020, 20:52

Коллеги, у меня к вам просьба о консультации по поводу получения гражданства на основании брака с гражданином Болгарии, то есть по чл. 13, т. 1 от ЗБГ.
Гражданка РФ с пропиской в СПб имеет официальный брак с гражданином Болгарии более 3-х лет.
Супруги живут и работают в Швеции, брак зарегистрирован в шведских органах гражданского состояния (объявлен ли брак в Болгарии, то есть, есть ли у них болгарское свидетельство о браке, не знаю). Супруга в Болгарии никогда не была и не имеет статуса постоянного проживания в Болгарии. А ее муж, как она пишет по электронной почте - "настоящий болгарин", что наводит меня на мысль о том, что супруг не получал гражданство, допустим, по происхождению, а является гражданином Болгарии изначально по рождению.
Супруга гражданина Болгарии убеждена, что может получить болгарское гражданство лишь на том основании, что находится в браке более 3-х лет.
Вот выдержка с сайта министерства юстиции:
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ДИРЕКЦИЯ “БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО“
http://www.justice.government.bg/

СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

На основание чл. 13, чл. 13а и чл. 14 от Закона за българското гражданство

1. Молба по образец съгласно Приложение № 1 към Наредба № 1 от 19 февруари 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство /Наредба № 1/.
Молбата трябва да бъде написана на български език.
2. Препис от акт за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издаден от съответния български или чуждестранен компетентен орган. Лицата по чл. 13а от Закона за българското гражданство, при обективна невъзможност да представят документ за раждане, се идентифицират с издадения им от българските власти документ за самоличност.
3. Лицата по чл. 13, т. 1 от Закона за българското гражданство представят удостоверение за наличие на сключен граждански брак с български гражданин преди не по – малко от 3 години към датата на подаване на молбата, когато бракът е сключен в чужбина. В случай, че гражданският брак е сключен на територията на Република България не се изисква представяне на документа. Дирекция "Българско гражданство" извършва служебна проверка в Национална база данни "Население", поддържана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
4. Свидетелство за съдимост от страната, чийто гражданин е молителят. Ако той пребивава постоянно или дългосрочно в Република България или в трета държава, представя свидетелство за съдимост и от местните компетентни органи. В свидетелството за съдимост се посочва, че се издава за целите на производството по българското гражданство.
Лицата по чл. 13а и чл. 14 от Закона за българското гражданство представят свидетелство за съдимост само от Република България.
5. Документ от прокуратурата, че срещу молителя няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.
6. Удостоверение от работодател, че лицето работи по трудово или служебно правоотношение, или от съответната данъчна служба за декларирани доходи за предходната година.
7. Документ за владеене на български език, издаден от Министерство на образованието и науката или нотариално заверено копие от диплома за завършена степен на образование в Република България (основно, средно или висше).
8. Медицински документ, издаден от лекарска консултативна комисия (ЛКК) на лечебното заведение, обслужващо лицето по местоживеене, удостоверяващ, че лицето не страда от остри заразни и инфекциозни заболявания по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето, психични заболявания по чл. 146, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за здравето. При липса на ЛКК документът се издава от общоболничната ЛКК на съответната болница.
9. Декларации по образец съгласно приложения № 4 и № 4а към Наредба №1.
10. Официален документ, удостоверяващ промяната на имената, ако има такава, както и официален документ за идентичност на лице с различни имена.
В случай, че промяната на имената е извършена, поради сключен граждански брак на територията на Република България не се изисква представяне на документа. Дирекция "Българско гражданство" извършва служебна проверка в Национална база данни "Население", поддържана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
11. Автобиография.
12. Актуална фотоснимка паспортен формат – 1 брой.
13. Фотокопие на документ, удостоверяващ самоличността на молителя.
14. Вносна бележка за платена държавна такса в размер на 100 лв. по сметка на Министерство на правосъдието БНБ – ЦУ, IBAN - BG09 BNBG 9661 3000 1737 01, BIC: BNBG BGSD.
15. Документ от съответните чуждестранни органи за това, че молителят се е освободил от досегашното си гражданство. Ако няма такъв документ, той следва да се представи в тригодишен срок след получаване на съобщение, че Съветът по гражданство към Министерството на правосъдието е одобрил молителя за даване на българско гражданство. Този документ не се представя от:
1. лица - съпрузи на български граждани;
2. граждани на държава - членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
3. граждани на държави, с които Република България има сключени договори, с които се установява взаимност;
4. лицата по чл. 13а от Закона за българското - получили статут на бежанец или хуманитарен статут;
5. лицата по чл. 14 от Закона за българското гражданство - без гражданство.
Лицата по чл. 13, т. 3 и 4 от Закона за българското гражданство заедно с документа за освобождаване от досегашното им гражданство, представят и актуализиран документ по т. 6 от настоящия списък.
Дирекция „Българско гражданство“ извършва служебна проверка чрез автоматизиран достъп до средата на междурегистров обмен (Regix), поддържана от Държавна агенция "Eлектронно управление" относно:
1. Наличието на предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут и за датата на предоставянето му за лицата по чл. 13а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за българското гражданство;
2. Наличието на разрешено постоянно или дългосрочно пребиваване в Република България, съответно датата на разрешаване на пребиваването;
3. Внасянето на задължителните осигурителни вноски и наличието или липсата на задължения.
Документите, представени от заинтересуваните лица, в зависимост от чуждата държава, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г., по които Република България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, както и да бъдат снабдени с преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения от Правилника ред. Изискванията не се прилагат в случаите, когато се представят:
- Извлечения от актове за гражданско състояние, свързани с раждане, брак или смърт, издадени в съответствие с Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8 септември 1976 г. във Виена;
- Официални документи, издадени от държава – членка на Европейския съюз, съгласно Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 (OB, L 200/1 от 26 юли 2016 г.), с изключение на изискването за представяне на превод на български език за документи, издадени на официалния език на държавата членка, която ги издава.
Молбата за придобиване на българско гражданство се подава лично в Министерството на правосъдието или в дипломатическото или консулското представителство в чужбина.
За подаване на молбата в Министерството на правосъдието е необходимо да бъде направена предварително електронна резервация на дата и час на интернет - страницата на министерството.
При подаването на молбата с молителя се провежда интервю, в случай че са представени всички необходими документи съобразно настоящия списък.
Интервюто се провежда на български език от определени от министъра на правосъдието лица по утвърден въпросник.
Когато молбата се подава в дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина интервюто с молителя се провежда от служител на съответното представителство при подаването на молбата.
Ако молителят желае след приключване на производството за придобиване на българско гражданство да му бъде върнат приложения към молбата препис от акт за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издаден от съответния български или чуждестранен компетентен орган, следва при подаването на молбата да приложи нотариално копие на този документ.

Для меня ключевыми моментами здесь являются следующие: супруга должна иметь статус постоянного проживания в Болгарии более 3-х лет, должна находиться в браке более 3-х лет и продолжает находиться в браке и должна сдать экзамен по болгарскому языку.
Очень прошу прокомментировать данную ситуацию, коллеги.
Спасибо.

Andorf
Сообщения: 663
Зарегистрирован: 05 ноя 2013, 21:45

Re: Получение гражданства по браку - ст. 13, п. 1 ЗБГ

Сообщение Andorf » 01 авг 2020, 23:15

Евгения писал(а):
01 авг 2020, 20:52
Коллеги, у меня к вам просьба о консультации по поводу получения гражданства на основании брака с гражданином Болгарии, то есть по чл. 13, т. 1 от ЗБГ.
Гражданка РФ с пропиской в СПб имеет официальный брак с гражданином Болгарии более 3-х лет.
Супруги живут и работают в Швеции, брак зарегистрирован в шведских органах гражданского состояния (объявлен ли брак в Болгарии, то есть, есть ли у них болгарское свидетельство о браке, не знаю). Супруга в Болгарии никогда не была и не имеет статуса постоянного проживания в Болгарии. А ее муж, как она пишет по электронной почте - "настоящий болгарин", что наводит меня на мысль о том, что супруг не получал гражданство, допустим, по происхождению, а является гражданином Болгарии изначально по рождению.
Супруга гражданина Болгарии убеждена, что может получить болгарское гражданство лишь на том основании, что находится в браке более 3-х лет.

Для меня ключевыми моментами здесь являются следующие: супруга должна иметь статус постоянного проживания в Болгарии более 3-х лет, должна находиться в браке более 3-х лет и продолжает находиться в браке и должна сдать экзамен по болгарскому языку.
Очень прошу прокомментировать данную ситуацию, коллеги.
Спасибо.
Все расписано в Законе о болгарском гражданстве и Законе о пребывании иностранцев в Болгарии.
Что бы подать на гражданство с основанием "супруг гражданин Болгарии", то необходимо как минимум быть три года в браке с гражданином и три года нахождения в Болгарии в статусе "постоянно пребиваване".
чл. 13. Лице, което не е български гражданин, отговаря на условията по чл. 12, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и 6 и преди не по-малко от 3 години към датата на подаване на молбата за натурализация е получило разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване в Република България, може да придобие българско гражданство, ако отговаря и на едно от следните изисквания:
1. не по-малко от 3 години има и продължава да е в законно сключен брак с български гражданин;

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134446592
Что бы получить "простоянно пребиваване" необходимо находиться в статусе ВНЖ (продължително пребиваване) пять лет и при этом жить в Болгарии не менее 30-и календарных месяцев за этот пятилетний период или не менее шести месяцев в году. Это прописано в Законе о пребывании иностранцев в чл.24, т.11. Насколько я знаю допускается проживание вне Болгарии, но в стране ЕС.
Чл. 25. Разрешение за постоянно пребиваване могат да получат чужденците:
11. членове на семейството на български гражданин, ако са пребивавали непрекъснато на територията на Република България през последните пет години;

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134455296
Т.е. не три года брака, а восемь лет с выполнения условий получения ВНЖ, далее ПМЖ, ну и других условий, знание языка, доказательства доходов и т.д.
Есть нюансы, когда у супруга гражданина Болгарии, имеющего ВНЖ появится ребенок, то на основании этого события он может получить ПМЖ не через пять лет нахождения в статусе ВНЖ, а через три.

Евгения
Сообщения: 3412
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 21:25

Re: Получение гражданства по браку - ст. 13, п. 1 ЗБГ

Сообщение Евгения » 02 авг 2020, 14:03

Огромное Вам спасибо за развернутый ответ!

Ответить

Вернуться в «Хочу стать гражданином Болгарии»