Доверенность

любой вопрос, выходящий за рамки списка активных форумов
Ответить
Валерий Петрович
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 03 мар 2021, 13:16

Доверенность

Сообщение Валерий Петрович » 17 дек 2021, 13:11

Помогите кто ни будь. Нужен шаблон типовой доверенности для распоряжения недвижимостью в Болгарии, с правом продажи и получением денежных средств. Наши нотариусы не делают, пока не принесешь шаблон.

Глокая Куздра
Сообщения: 640
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 13:41
Откуда: България, Бургас
Контактная информация:

Re: Доверенность

Сообщение Глокая Куздра » 19 дек 2021, 11:57

Это вот
1. Там где много черточек - вписываете описание имота так как оно в нотариальном акте
2. К доверенности нужна декларация по чл.264, ал.1, ДОПК и по чл.25, ЗННД, которая действительна только в календарном году, когда подписана.
===============
П Ъ Л Н О М О Щ Н О


Подписаният/ата______________________________________________________, ЕГН______________________________, с л.к.№_________________, изд. на ___________год. от МВР-___________________________________________, с настоящето УПЪЛНОМОЩАВАМ _____________________________________________________________________________________, ЕГН______________________________, с л.к.№_________________, изд. на ___________год. от МВР-___________________________________________, със следните права:
Да ме представлява пред съответния Нотариус и от мое име и за моя сметка да продаде, дари, замени, дели или се разпореди както намери за добре, на когото сам прецени, включително да договаря сам със себе си, при цена и условия каквито договори, следния мой собствен недвижим имот, а именно: _______________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________
Да договаря от мое име условията по нотариалния акт и дължими неустойки. Да получи от мое име продажната цена по сделката, включително и ако цената се заплаща по банков път или на каса в банка или по служебно открита от банката сметка, от която бъдещия купувач получава заем, като за целта ме подписва навсякъде, където е необходимо, както и да се разпорежда със сумите по така откритата банкова сметка, включително да ликвидира сметката.
Като прехвърлител /продавач, дарител, заменител/ декларирам, че съм единствен легитимен собственик на гореописания имот и представям чрез пълномощника си всички документи относно собствеността на гореописания имот, както и че няма други документи /нотариални актове, договори, арх. проекти, удостоверения за наследници и др./, които се отнасят до имота, описан по-горе и се разпореждам с имота необременен от ипотеки, възбрани, дела, тежести и каквито и да било претенции от трети лица.
Да ме представлява пред съответните общини, данъчни служби, технически служби, служба “ЕСГРАОН”, пред съответния район при НАП и Дирекция ПАМДТ, Агенция по вписванията, АГКК и да ме снабдява с документи, скици и удостоверения, включително удостоверение за данъчна оценка и удостоверение за семейното ми положение и с всички други документи необходими за нотариалното оформяне на сделката.УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: ____________________________________________________________________________
(подпис и пълни имена по документ за самоличност, без съкращения)

Глокая Куздра
Сообщения: 640
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 13:41
Откуда: България, Бургас
Контактная информация:

Re: Доверенность

Сообщение Глокая Куздра » 19 дек 2021, 11:59

Д Е К Л А Р А Ц И Я
(при прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти или наследствени права, включващи недвижими имоти, включването на недвижими имоти или вещни права върху недвижими имоти като непарични вноски в капитала на търговски дружества, вписване на ипотека или особен залог)

ПО ЧЛ. 264, АЛ. 1 ОТ ДАНЪЧНО - ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Долуподписаният (та)________________________________________________________________________
(име ,презиме ,фамилия)
л.к. №______________________________ изд. от________________________ на _____________________, валидна до ____________________________год.
Постоянен адрес ___________________________________________________________________________
___________________________________________________
(ЕГН, осигурителен номер, ЛНЧ или дата на раждане на чужд гражданин)
регистриран при ТД на НАП – _________________________________________________________________
с адрес за кореспонденция по чл. 28 от ДОПК: гр. обл., общ., район, ул. (бл.), №, ап. № _________________ ___________________________________________________________________________________________
в качеството на _____________________________________________________(представляващ, управител)
на фирма _________________________________________________________________________________
(наименование на фирмата )
с ЕИК по БУЛСТАТ

Декларирам, че: (ненужното се зачерква)
аз лично нямам непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски.
представляваната от мен фирма няма непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски.
лично и като едноличен търговец нямам непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски.
Известно ми е,че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата ___________________ (подпис, печат на декларатора) ______________________ _______________
Гр.__________
/пълни имена/ _____________________________________________________________________________
Образецът на декларацията е утвърден от МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ и съгласуван с МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО на основание чл. 264, ал. 3 от ДОПК.

Глокая Куздра
Сообщения: 640
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 13:41
Откуда: България, Бургас
Контактная информация:

Re: Доверенность

Сообщение Глокая Куздра » 19 дек 2021, 12:06

ДЕКЛАРАЦИЯ
за гражданство и гражданско състояние
по чл.25, от Закона за нотариусите и нотариалната дейност

Подписаният /ата/ ………………………………………………………………………………………..,

с ЕГН (за чужденец- личен номер или дата и място на раждане) ……………………………………,

документ за самоличност, вид ……………………, серия …….. №………………………..…, изд. на …….............……. година от …………...…………, държава …………………, град ………………...,

настоящ адрес:……………………………………………………………………………………………,

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: ………………………………………………………...

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1) съм гражданин на (посочват се държавите) .............……………………….......………………….,

постоянно живея в (държава) .....……………………………………………………………………….,

постоянен адрес: област, община, град (село), район, ж.к., блок, вход, улица, №, ап. …………………………………………………………………………………..……….......................….

…………………………………………………………………………………….............….…………..

2) гражданско състояние:
(ВЯРНОТО СЕ ПОДЧЕРТАВА) женен, неженен, омъжена, неомъжена, вдовец/вдовица, разведен/а

съпруг (а) ………………………………………………………………………………………………

с адрес: ………………………………………………………………………………………………..

брак сключен на дата ……………………………………………………………………………………

3) предишни бракове: ИМА / НЯМА (НЕВЯРНОТО СЕ ЗАЧЕРКВА)

1.брак сключен на ………………..…….., прекратен на ……………………, поради: смърт, развод,
унищожаване на брака
2. брак сключен на ………………..…….., прекратен на …………………, поради: смърт, развод,
(вярното се подчертава) унищожаване на брака
Горният текст утвърден от Министъра на правосъдието със заповед №ЛС-04-224/20.06.2003г.

4) Продаваемият имот Е / НЕ Е семейно жилище. (НЕВЯРНОТО СЕ ЗАЧЕРКВА)

5) Продажната цена, посочена в нотариалния акт в размер на _____________________________ за имота, предмет на сделката, е действителната договорна цена между страните в сделката.
6) Във връзка с чл.5 и чл.6 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, ДЕКЛАРИРАМ /Е/, че продажната цена съм набавил/и/, както следва: ...............………………………………………….
Известното ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

……………… 20…….г. Гр……………………., Декларатор:………....................………………… /подпис/

/пълни имена/ .............................................................................................................................................

Глокая Куздра
Сообщения: 640
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 13:41
Откуда: България, Бургас
Контактная информация:

Re: Доверенность

Сообщение Глокая Куздра » 19 дек 2021, 12:20

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОДАЖИ КВАРТИРЫ

1. Документ на право собственности продавца (нотариальный акт, договор купли-продажи с муниципалитетом и т. д. В документе о собственности необходимо, чтобы квартира была подробно описана, из чего она состоит, например, площадь и соседи)
2. Текущий эскиз места (только в том случае, если собственники владеют идеальной частью земли. Срок действия 6 месяцев. По истечении срока выдается справка о том, что она действительна сегодня, с подписью и печатью, на том же эскизе. Если есть разница в описание земельного участка по нотариальной грамоте на имущество и по эскизу необходимо иметь отметку на эскизе для идентификации объекта недвижимости)
3. Справка о действующем административном адресе. (только если есть несоответствие в описании адреса в титульном документе и в настоящее время)
4. Справка о семейном положении всех продавцов. (Выдается офисом ESGRAON по месту жительства. Если продавец разведен или овдовел, в свидетельстве о браке должно быть четко указано, каким было семейное положение продавца на дату приобретения собственности, как если бы на эту дату семейное положение продавец был "женат" или "женат", собственность является супружеской собственностью сообщества)
5. Свидетельство о гражданском браке продавцов. (если они супруги)
6. Заявление в соответствии со статьей 23 Семейного кодекса. (Если один из продавцов приобрел недвижимость в то время, когда он не был женат и в настоящее время состоит в браке, оба супруга регистрируются по адресу недвижимости для продажи. Если ни один из продавцов не зарегистрирован по адресу собственности для продажи, копии удостоверений личности супруги продавцов должны быть представлены.
7. Свидетельство о текущей налоговой оценке. (Для квартиры, подвала, гаража, земли. В большинстве случаев они действительны в течение шести месяцев. Должно быть четко указано, что все владельцы не имеют никаких обязательств)

Валерий Петрович
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 03 мар 2021, 13:16

Re: Доверенность

Сообщение Валерий Петрович » 20 дек 2021, 14:16

Спасибо)

Ответить

Вернуться в «Задайте вопрос сотруднику консульства»